адв. Метин Ибриямов

Адв. Метин Ибриямов е управляващ съдружник в адвокатско съдружие “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ” и основател на същото. Под негово пряко ръководство са отделите: “НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО”,  “ДРУЖЕСТВЕНО, ТЪРГОВСКО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО”.  Притежава магистърска степен по “Право” и магистърска степен по “Философия”. Адв. Ибриямов е и редовен докторант към СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет. Има редица специализации в страната и чужбина в областта на наказателното право. Адвокат с турски език е, което дава предимство на турските компании и  турските граждани при тяхното консултиране и оказване на професионално съдействие. Обслужва лично турските клиенти на кантората. 

Име, длъжност
адв. Метин Ибриямов – управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
Образование
 • Магистър по право – 2007 г. – ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Магистър по реторика – 2012 г. – СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Докторант към катедра „Реторика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, тема на дисертационния труд: „Реторическа аргументация в наказателния процес“
Специализации в страната и чужбина
 •   Сертификат от Департамента за Речева комуникация, Теория на аргументация и Реторика към Амстердамския университет, Холандия за участие в Лятна школа на тема: „Аргументация в контекста на 2014 г.” (23-27 юни 2014 г.)
 •   Сертификат за участие в семинар на тема: “ПО-ДОБРОТО РАЗБИРАНЕ НА РОЛЯТА НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ“, Трир, Германия, 2016 г. Организатор: „Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •   Сертификат за участие в семинар на тема: “ВЛИЯНИЕТО НА ЗАДЪРЖАНЕТО НАД ЗАТВОРНИЦИТЕ”, Мадрид, Испания. 2016 г. Организатор: „Академия по Европейско право“, Германия – Academy of European Law (ERA)
 •   Сертификат за участие в семинар на тема: “АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ЕСПЧ В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ“, Страсбург, Франция. 2016 г. Организатор: “Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •   Сертификат за участие в семинар на тема: “ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ В ЕС“, Краков, Полша. 2017 г. Организатор: “Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •   Сертификат за участие в семинар на тема: „НОВИТЕ ПРОМЕНИ В НПК“, 15.03.2018 г., гр. София, ЦОА „Кръстьо Цончев“
 •   Сертификата за преминал успешно квалификационно обучение на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видовете дела на жертви на престъпления“, 28.04.2018 г., гр. София, ЦОА „Кръстьо Цончев“
 •   Сертификат за участие в семинар на теми: 1. „Делата от частен характер – материални и процесуалноправно аспекти“; 2. „Доказването в наказателния процес“; 3. „Въпроси на въззивното обжалване по наказателни дела“, проведен от 07.06.2018 г. до 10.06.2018 г. в Лозенец, САК
Публикации и лекции
1.             Аргументът “Ad Hominem” в правото и в съдебната реторика. сп. Адвокатски преглед, издавано от Висшия адвокатски съвет, бр. 1, 2014 г., стр. 33-43;

 

2.             Някои основни понятия в аргументативния дискурс. ел. списание Реторика и комуникация, бр. 15, януари, 2015 г., ISSN 1314-4464;

3.             Правна аргументация: многфакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация в наказателния процес. Ел. списание Реторика и комуникация, бр.20, ноември 2015 г. ISSN 1314-4464;

4.             Съвременни подход при изследване на правната аругментация. Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра Реторика проф. Васил Иванов. УИ: Епископ Константин Преславски. 2016. Шумен. стр.308-328

5.             Изнесени лекции на теми: „Новото законодателство в борбата с прането на пари и „адвокатската тайна“. Умира ли принципът на поверителност в адвокатската дейност.“, „Доказването в наказателния процеси“ и „Доказателства и доказателствени средства“ в областта на наказателното право и процес – лекциите са част от програмата на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“, към САК

Професионален опит
 •   2015 г. – сега – основател и управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
 •   2012 г. до 2015 г. – пълноправен съдружник в адвокатско дружество „ВАСИЛЕВ И ПАРТНЬОРИ“, гр. София
 •   2010 г. до 2012 г. – адвокат към консултантска компания „РЕА ЕУ“, гр. Варна
 •   2008 г. до 2010 г. – юрисконсулт в неправителствена организации (НПО) – „Асоциация на производителите на екологична енергия“ – (АПЕЕ), гр. Варна
Основни сфери на дейност
 •   Процесуално представителство по наказателни дела
 •   Застрахователно право
 •   Дружествено (корпоративно) право
 •   Право на ЕС
 •   Трудови злополуки и деликтно право
 •   Други
Членства в професионални организации
 •   Софийска адвокатска колегия
 •   Член на Европейския правен институт (European Law Institute) – ELI
 •   Член Европейската Криминална асоциация на адвокатите (European Criminal Bar Association) – ECBA
ЕЗИЦИ
 •   Английски език
 •   Турски език