адв. Петър Петров 

Адв. Петров е управляващ съдружник в адвокатско съдружие “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТНЬОРИ”. Под негово пряко ръководство са отделите:  отдел – “СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО”,  отдел- “ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ОСИНОВЯВАНЕ И МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ”,  отдел -“ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR” и отдел – “АДМИНИСТРАТИВЕН”. Притежава магистърска степен по “Право” и дългогодишен опит в държавния апарат. Присъединява се към “СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ & ПАРТЬОРИ”  през 2017 г . като управляващ съдружник.

Име, длъжност
адв. Петър Йорданов Петров – управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
Образование
 •  Магистър по право – 2007 г. – ВСУ „Черноризец Храбър“;
Професионален опит
 • 2017 г. – сега –  управляващ съдружник в адвокатско съдружие „СЕНСУС ВЕРИТАС“, гр. София
 • 2012 г. до 2017 г. – юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане (АСП) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
 • Отлично познаване на съдебната практика в България по въпросите на закрила на детето, семейното право, социалното подпомагане и административното право.
 • Богат опит в процесуалното представителство на деца в риск и техните семейства, както и защита правата на особено уязвими деца. Експерт по правата на децата, с интерес в проблематиката за деца с предприета мярка за закрила.
 • Отлично познаване  на структурата и функциите на съдебната власт и държавната администрация.
 • Широко познаване на нормативната база, свързана с дейността на различните институции.
 • Познания на практиките в държавната администрация при определяне на цели, изграждане на план за действие и реализиране на заложени приоритети, както и за  междуинституционалните взаимодействия.
Основни сфери на дейност
 •   Семейно и наследствено право
 • Закрила на детето, осиновяване и международно осиновяване
 • Търговско и дружествено право
 • Административно право
 • Изпълнителен процес (събиране на вземания)
 • Трудовo право
 • Защита на личните данни – GDPR
 • Други
Членства в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия
ЕЗИЦИ
 • Английски