Адвокатите в „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТНЬОРИ“ имат задълбочени познания в учредяването, статута, дейността и структурирането на търговски дружества, сдружения и фондации. Това включва:

  • регистрацията (учредяване) на всякакъв вид търговски дружества (ЕООД, ООД, КД, СД, АД, КДА), търговци (ЕТ), неправителствени организации (сдружения и фондации) в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
  • Промяна на вътрешно-учредителните актове (документи) на юридическите лица; промяна на адрес на управление; увеличаване или намаляване на капитал; приемане или изключване на съдружници; продажба на дружествени дялове, акции, временни удостоверения; промяна в органите на управление (управител или съвет на директорите/надзорен съвет/управителен съвет); промяна в предмета на дейност или във фирменото наименование на компанията;
  • Преобразуване на търговски дружества (вливане, сливане, отделяне, разделяне и чрез промяна на правната форма);
  • Ликвидация на търговски дружества;
  • Подготвяне на вътрешнофирмени документи, касаещи общи събрания на акционери/съдружници/членове; протоколи от заседания на управителните органи (съвет на директорите, надзорен съвет, управителен съвет);
  • Съдействие при процеси по продажба/придобиване на търговско предприятие.

Кантората има опит и предлага абонаментно правно обслужване на фирми (юридически лица) и физически лица.