СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Брачни и предбрачни договори , разводи, родителски права, настойничество, попечителство, имущество по време на брак, имущетво на малолетни и непълнолетни, установяване на бащинство, припознаване, делба на семейно имущество, наследство;

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ & GDPR

Привеждане дейността и вътрешно – правната организация на администратора в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни посредством изготвяне на необходимия пакет документи и процедури;

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Административноправни спорове, представителство пред различни институции в разнообразни административни производства, обжалване на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация и наказателни постановления, издадени от различни органи;

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Регистрация (учредяване), промяна на обстоятелства, преобразуване, ликвидация на всякакъв вид търговски дружества (ЕООД, ООД, КД, СД, АД, КДА), търговци (ЕТ), неправителствени организации (сдружения и фондации) в ТР и регистъра на ЮЛНЦ;

ТЪРГОВСКО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Процесуално представителство, защита и съдействие при търговски спорове относно неизпълнение на търговски договор,представителство пред застраховател и пред съд по застрахователна преписка, съдействие по откриване на търговски обект;

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ОСИНОВЯВАНЕ И МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ

Консултации и процесуално представителство при незаноносъобразно предприети мерки за закрила на дете, обжалване на предприети мерки за закрила на дете, съдействие при осиновяване и международно осиновяване;

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

В отдел „Наказателни дела“ на кантората разполагаме с експерт по Европейско наказателно право, който членува в Европейската криминална адвокатска колегия. Работим и с външни консултанти и експерти в областта на медицината, психологията и др;

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

Договори между физически лица, пълномощни, предварителни договори за покупко-продажба на имот или на МПС, завещания, договори за учредяване на вещни права, ипотеки, процесуално представителство, защита и съдействие по дела, които се отнасят до спор за недвижими имоти;

ПРАВО НА ЕС И ПРАВА НА ЧОВЕКА

Консултации и процесуално представителство пред Съда на Европейския съюз, осъществяване на защита пред Съда по правата на човека, правораздаващ съгласно основните права на човека, регламентирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека;