Наказателното право (НК) регулира обществените отношения, които се пораждат при извършване на престъпления в една социална общност. To засяга права и интереси на личността, които стоят високо в йерархията на човешките ценности – живота, свободата, неприкосновеността на личността и имуществото му и пр. Функцията му е да защити личността от престъпни посегателства срещу неговите най-високи ценност, като за целта определя кои действия (деяния) на членовете на това общество са престъпления и какви наказания се налагат за тях. Чрез системата от процесуалните си норми ( Наказателно-процесуален кодекс – НПК) наказателния процес има задължението да разкрие престъплението и неговия автор, както и да приложи правилно закона. Във всяко наказателно дело се търси обективната истина, т.е. онова, което се е случило в действителност в миналото. Поради трудността на тази цел – истината- в процеса се дава възможност на две страни ( от една страна прокурорът, като представител на държавата и от друга – обвиняемият/подсъдимият) публично пред обективен, безпристрастен и професионално подготвен съдия да се разгърне една състезателност на доводи, аргументи и доказателства. НПК урежда законовата рамката и правилата, в и по които ще се провежда спора за виновността на подсъдимия. Това са правилата, по които ще се състезават двете страни, като всяка от тях ще представя, оспорва и аргументира доказателствата по делото. Прокурорът е лице, което има висока професионално подготовка по повдигане и поддържане на обвинение, докато обвиняемият/подсъдимият е със слаба или никаква юридическа подготовка и е  поставен в особено психологическо състояние /арестуван е; стои изолиран от обществото;  често се гледа на него като престъпник и пр./. Това налага в помощ на обвиняемия/подсъдимият да се притече висококвалифициран защитник – адвокат, специалист по наказателно (криминално) право, който да брани правата му и с всички законни средства да отстоява интересите му. Всеки  заподозрян, задържан, обвинен или подсъдим има право на защита. Съществена част от това му право е и правото да има защитник – адвокат. Правото на защита е и едно от основните конституционни права, тъй като има особено голямо значение в една демократична и правова държава. Правото на защитник е закрепено и в чл.6, § 3, б. „с“ от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).

В отдел „Наказателни дела“ на кантората разполагаме с експерт по Европейско наказателно право, който има редица обучения в чужбина в областта и членува в Европейската криминална адвокатска колегия, със седалище Лондон (Великобритания). Екипът работи и с външни консултанти и експерти в областта на медицината, психологията, и др. Кантората има стратегия при организиране линията на защита по наказателни дела да провежда частно (детективско) разследване, осигуряваща допълнителна информация за делото, която съзнателно или не е била пропусната от разследващите органи и прокуратурата по време на разследването.

В областта на наказателното право адвокатите от „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“  предлагат следните услуги:

 • Оказване на правна помощ и защита при задържане и арест; Оспорване на задържането и/или ареста;
 • Процесуално представителство, защита и съдействие при налагане на принудителни мерки за неотклонение „Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция”;
 • Оказване на правна помощ, защита и процесуално представителност на обвиняеми в етапа на досъдебното производство;
 • Процесуално представителство при производства за предсрочно освобождаване, замяна на режима за изтърпяване на наказанието, прекъсване изпълнението на наказанието;
 • Процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Европейска заповед за арест;
 • Защита, правна помощ и съдействие в производства по Европейска заповед за разследване (ЕЗР);
 • Защита и съдействие в процедура по екстрадиция в трета страна, нечленка на ЕС.
 • Процесуално представителство при трансфер на осъдени лица, признаване на присъда на чуждестранен съд, международна правна помощ по наказателни дел;
 • Процесуално представителство в съдебно производство пред първа, възивна и касационна инстанция;
 • Процесуално представителство при решаване на делото със сключване на споразумение с прокуратурата;
 • Процесуално представителство при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
 • Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление;
 • Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление при ПТП, трудови злополуки и обезщетения;
 • Защита, съдействие и оказване на помощ на свидетели, които са призовани от органите на реда (МВР) или от органите на досъдебното производство и в хода на съдебното производство;
 • Оказване на правна помощ, защита и съдействие на ощетено лице по дела от частно-наказателен характер – обида; клевета; лека телесна повреда;
 • Оказване на правна помощ, защита и съдействие при извършен спрямо лицето полицейско насилие;
 • Участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;
 • Съдействие и оказване на помощ при връщане на веществени доказателства, които са иззети по време на разследването и за връщане на предоставени гаранции;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от компетентните органи;

Защитата по наказателни дела покрива защита по всякакъв вид престъпления – убийства, телесни повреди, транспортни престъпления, корупция, измама, кражби, изнудване, ПТП, кибер-престъпления и др.