Адвокатите в „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТНЬОРИ“ имат богат опит         в областта на семейното право, като притежават отлично познаване на съдебната практика в България по въпросите на семейното право.

В областта на семейното и наследственото право адвокатите от „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТЬОРИ“ предлага:

 • Консултиране и процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Издръжка и упражняване на родителски права;
 • Изготвяне на брачни и предбрачни договори;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Разрешение при извеждане на малолетни и непълнолетни деца извън границите на Република България, чрез заместване съгласието на родителя със съдебно решение ;.
 • Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • Настойничество и попечителство;
 • Установяване или оспорване на произход – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • Съдействие при завещания, делба на семейно и наследствено имущество;
 • Отказ от наследство и приемане на наследство по опис.