Екипът на „СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТНЬОРИ“ притежава солидна практика в областта на гражданските правоотношения и спорове, които касаят причинени вреди от едно лице на друго (деликт); или вреди, причинени от държавна/общинска институция (ведомоство) на гражданите – като например нападение от бездомно куче; неизправни тротоари и пр.

Адвокатите на кантората са участвали в дела срещу общини, заведени от пострадали граждани в следствие на непочистени и заледени тротоари; необезосасени канафки, шахти, общински имоти;

Кантората притежава опит и в делата срещу Прокуратурата на Р България, в случаите, в които  срещу едно лице се води наказателно производство, в следствие на което е незаконосъобразно обвинено и в последствие оправдано с окончателна присъда. В тези случаи, лицето има право на парично обезщетение за нанесените му морални вреди (чест, достойнство, страх от осъждане, стрес и пр.).

„СЕНСУС ВЕРИТАС – ИБРИЯМОВ И ПАРТНЬОРИ“ предлага и услуги по:

  • изготвяне на договори между физически лица (за заем; за наем и др.), както и пълномощни за представителство;
  • изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот (апартамент, гараж, парцел, къща и пр.) или на МПС;
  • изготвяне на договори за покупко-продажба (нотариален акт) на имот или на МПС; подготвяне на пълномощни в този смисъл;
  • изготвяне на завещания (саморъчни или пред нотариус);
  • юридическо съдействие по процедури по приемане на завещание;
  • изготвяне на договори за учредяване на вещни права; ипотеки и пр.;
  • процесуално представителство, защита и съдействие по дела, които се отнасят до спор за недвижими имоти; спор за граници и/или спор за собственост;
  • съдебно представителство по дела за делба на общ недвижим имот; спор между наследници и др.